Går det att avgöra genom ett medborgartest om någon är lämpad att bo i ett land? Frågan om ett svenskt medborgartest har varit ganska omstridd, och än så länge har det inte införts.

Vad innebär ett medborgarskapstest?

Medborgarskapstest är tänkt som ett sätt att underlätta integrationen. Detta eftersom de som klarar testet anses vara mer angelägna att anta en svensk livsstil. Det sägs även visa att personen ifråga har intresse för det som är svenskt.

Flera andra länder har infört tester av det här slaget, och ytterligare andra funderar på att göra det. I USA har det funnits i sin nuvarande form sedan 2009. I Europa används det av länder som Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Testet består vanligtvis av frågor inom olika kategorier. En viss del kan handla om språkförståelse, medan andra tar upp sådant som kultur, historia och nutidshändelser för landet. I exempelvis Danmark är det uppdelat i dansk historia, kultur och det politiska systemet.

Vilka ska göra testet?

Eftersom det ännu inte finns något svenskt medborgarskapstest går det i nuläget inte att säga vilka som skulle kunna tänkas genomgå det. Vi kan dock se hur fungerar i vårt grannland Danmark. För att få medborgarskap ska man vara född där, komma från annat nordiskt land eller söka medborgarskap utifrån. Det är den sistnämnda gruppen som testet riktar sig till. För att få medborgarskap krävs att man har 32 rätt av de 40 frågorna. Klarar man inte detta blir man alltså nekad. Man kan dock göra om testet. Det tas ut en viss avgift, för närvarande drygt 600 danska kronor, från den som gör testet, och vill det sig illa kan det handla om åtskilliga tusenlappar.

Observera dock att det inte räcker att enbart klara ett test för att bli godkänd som medborgare. Det är bara en del av hela ansökningsproceduren, men kan ändå vara det som avgör utslaget.

Vad förespråkarna säger

De som förespråkar ett svenskt medborgartest menar att det skulle gynna både svenskarna och de som flyttar hit. Det främsta skälet är att integrationen skulle underlättas. Människor som gör testet skulle tvingas lära sig vissa grundläggande fakta och regler om det svenska samhället, och detta skulle få dem lättare integrerade. 

Vissa är mer aggressiva förespråkare och menar att människor med annan kultur ska se testet som en guide till hur de måste bete sig i Sverige. Dessa anser vidare att testet behövs för att visa vilka som menar allvar med att de vill bli svenska medborgare. De som klarar testet är såpass intresserade av svensk kultur att de är angelägna om att ta till sig den.

Man ser alltså testet som ett hinder som måste forceras för att någon som inte är svensk ska kunna kalla sig svensk. Det är ett sorts körkort som visar att man har tagit till sig svenska värderingar.

Det finns ytterligare en grupp förespråkare som ser aningen ljusare på testet och istället vill ge det en positiv stämpel. Det ska inte ses som ett prov som ska klaras av, utan ett bevis och nästan som ett certifikat på att man kan kalla sig svensk. Det ska alltså betraktas som ett slags välkommen-test. Den som klarar testet har genomgått en sorts examen och kan känna sig stolt över att välkomnas in i den svenska samhället.

Vad motståndarna säger

Det främsta skälet för de som är emot ett svenskt medborgarskapstest är att de menar att det är utestängande. I deras ögon är medborgartest alldeles för snävt. Tillvaron är mer komplicerad och går inte att enkelt koka ner till ett test med rätt och fel.

Dessutom, hävdar de, är det svårt att sätta etikett på vad som är svenskt och inte. Gränserna är flytande, och vad som är svenskt idag kanske inte är svenskt i morgon. De hävdar vidare att ett test inte säger något om hur bra en person kan anpassa sig. Och att det heller inte säger något om en persons vilja att inlemmas i det svenska samhället.

Det tyngst vägande skälet mot medborgarskapstest, menar de, är dock att det kan leda till extremism. Och att det i sig är ett uttryck för rasism. Att tvinga på någon svensk kultur är fel sätt att få människor att trivas i Sverige. Detta gynnar alltså inte på integrationen. Och i slutänden handlar det också om att det missgynnar en sund utveckling där olika kulturer lånar av varandra för att på så sätt berika både svenskar och inflyttade.

Problem med medborgarskapstest

Bortsett från dessa för och emot, är en viktig aspekt i debatten huruvida det alls går att utforma ett medborgarskapstest. I alla fall så det fyller sin funktion. Vem ska först och främst utforma frågorna? Ska det vara experter på olika myndigheter, eller ska det vara vanliga, slumpvis utvalda svenskar? Både frågor och svar tenderar ju att bli olika beroende på vem som står bakom.

För det andra: vad är relevant att ha med i ett medborgarskapstest? Och vem ska avgöra vad som är det?

Är det viktigt att veta vem som var kung för trehundra år sedan och vilka svenska nationalrätter det finns? Det danska medborgarskapstestet visar exempelvis att de frågor som ställs är alltför svåra. Även för infödda danskar som bott i landet hela sitt liv. Många vet helt enkelt inte hur ofta det är val. Eller vem Carl Nielsen eller andra kulturpersoner var. Därmed är det tveksamt om testet alls säger något. I själva verket visar det ju att inte ens danskarna själva är mogna att bli danska medborgare. Så hur väl stämmer det då överens med den verklighet vi lever i?

Slutsats

Än är det inte beslutat om det ska införas ett svenskt medborgarskapstest eller ej. Vissa av de politiska partierna är starka anhängare, medan vissa är lika starkt emot. Oavsett hur det blir, kan man konstatera att det krävs ett grundligt arbete för att utforma det. Om testet ska ge rättvisa åt den som gör det, samt fylla någon vettig funktion krävs det mer än ytliga ja- och nejfrågor. Dessutom krävs det att alla ger samma möjlighet att studera inför testet. Och bara detta i sig är en svår nöt att knäcka.